ЗАТВОРИ

close

За нас

Продукти и услуги

ПАРТНЬОРИ

Пол. ИНФОРМАЦИЯ

РЕСУРСИ

КОНТАКТИ

Вземи оферта

Телефон:

0700 800 80

Е-поща:

office@synergonenergy.bg

Адрес

ул. „Бачо Киро“ № 23, 1000 София, България

РЕСУРСИ

| въпроси, понятия, документи

Често задавани въпроси

 Често срещани понятия

Документи

Такса “Задължения към обществото”

Въпреки че за този термин няма директно определение, от разпоредбите на Закона за енергетиката (ЗЕ) може да се заключи, че това са задължения на енергийните предприятия, които са им наложени (т.е. имат задължение да ги изпълняват по смисъла на закон или заповед на държавен орган), свързани със сигурността на снабдяването, защитата на околната среда и енергийната ефективност.

Балансираща група

„Балансираща група“ е съвкупността от търговски участници (потребители, производители, търговци), които участват общо на пазара на балансираща енергия. Когато броят на участниците в балансиращата група е по-голям от един, се създават условия за групов ефект на балансиране – недостигът или излишъкът на електроенергия при отделните участници взаимно се балансират в рамките на групата и това намалява общия измерен небаланс на групата.

Координатор на „балансираща група“

Всяка балансираща група има координатор. Той поема отговорността за балансиране и финансовите разходи по администриране на заявките към Електроенергийния системен оператор.

Небаланс

„Небаланс“ е разликата между количествата потребена/произведена електрическа енергия и количествата по прогнозите (графиците) за потребление/производство

Балансиране

„Балансиране“ на търговски участник е компенсирането на разликата между количествата потребена/произведена енергия и количествата по прогнозите (графиците) за потребление/производство.

Стандартизираните товарови профили (СТП)

Стандартизираните товарови профили (СТП) позволяват на клиентите, които нямат електромери за почасово отчитане на консумираната електрическа енергия, да излязат на свободния пазар, който функционира с отчитане на почасовите количества потребена електрическа енергия. Такива потребители са стопански потребители с предоставена мощност под 100 кВт и битовите потребители. Самите профили представляват коефициенти за почасово разпределение на общото количество потребена електрическа енергия в рамките на една календарна година. Профилът може да бъде различен в зависимост от характера на потребление на даден обект и се определя служебно от мрежовия оператор.

Доставчик от последна инстанция (ДПИ)

ДПИ е доставчик, който осигурява снабдяването с електрическа енергия на клиента, в случай че на свободния пазар клиентът остане без търговец или търговецът му не е в състояние да го снабдява.

Достъп

Достъп – правото за използване на преносната мрежа и/или разпределителните мрежи срещу заплащане на регулирана от КЕВР цена и при условия, определени с наредба.

Пренос

Пренос е такса, за пренос на енергията през преносната и/или разпределителните мрежи. Тя се заплаща на база единица потребена енергия.