ЗАТВОРИ

close

За нас

Продукти и услуги

ПАРТНЬОРИ

Пол. ИНФОРМАЦИЯ

РЕСУРСИ

КОНТАКТИ

Вземи оферта

Телефон:

0700 800 80

Е-поща:

office@synergonenergy.bg

Адрес

ул. „Бачо Киро“ № 23, 1000 София, България

Свободен пазар на електрическа енергия – Какво ще се случи на 01.07.2021
Публикувано на: 30 мар., 2021

СМЯНА НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ:

Съгласно промените в Закона за енергетика от 26.06.2020г, всички небитови потребители на ниско напрежение (НН) трябваше да мигрират от регулиран, на свободен енергиен пазар, считано от 01.10.2020г. Така на всеки от тези потребители бяха предоставени следните възможност за избор:

  • Да избере своят нов доставчик на електрическа енергия на свободен пазар и да предприеме със съдействието и водещата роля на избраният доставчик необходимите действия, за да бъде снабдяван с електрическа енергия, считано от посочената дата

или

  • Да продължи за определен гратисен период да се снабдява с електрическа енергия от доставчика на регулиран пазар, но съгласно лиценза му за търговец на електрическа енергия на свободен пазар, съгласно одобрен от КЕВР типов договор и съответните нови ценови условия. Влизането в това временно договорно отношение става почти автоматично при условие, че потребителят не е избрал свой нов доставчик на електрическа енергия. Гратисният период започва от 01.20.2020 и завършва на 30.06.2021, и има за цел да осигури възможност на всички потребители да направят своя информиран избор и да сменят своя доставчик на регулиран пазар, а търговците на ток и електроразпределителните дружества да предприемат съответните действия по смяната в нормална среда.

 За целта предвидените в Правилата за търговия с електрическа енергия процедури позволяват първоначалната смяна на доставчика да става без ограничения – по всяко време, без заплащане на такси, без предварителни изисквания и въпроси, като първа стъпка в тази посока е подписването на договор със съответния търговец. 

ГРАТИСЕН ПЕРИОД:

Когато гратисният период изтече (на 30.06.2021 г.), снабдяването на небитовите потребители на НН от доставчиците на регулиран пазар, но в качеството им на търговци на свободен пазар следва да бъде преустановено и сключеният с тях, одобрен от КЕВР временен договор, изтича.
До 30.06.2021 г. всички потребители трябва да са сключили индивидуален договор с търговец на свободния пазар. Тези, които не са сторили това, от 01.07.2021 г. ще бъдат прехвърлени автоматично за снабдяване към инстанция – лицензирана дейност, възложена отново на същия доставчик, който доставяше енергия по време на гратисния период , но по силата на която цените на електроенергията са значително по-високи от пазарните и не подлежат на договаряне.
Причина за по-високите цени е, че ролята на Доставчика от последна инстанция е различна от тази на другите доставчици на електрическа енергия – той е длъжен да доставя незабавно електрическа енергия на потребители, останали без снабдяване по независещи от тях причини (и които нямат неплатени сметки за ток) за определен период от време, докато тези потребители си намерят отново доставчик на свободен пазар.

КРАЕН СРОК:

Трябва да се отбележи, че макар формално крайният срок да е 30.06.2021г, поради законовите процедури за смяна на доставчик, договор с нов доставчик трябва да бъде сключен и процедурата да бъде задействана в рамките на първите 10 календарни дни на предходния календарен месец. Това означава, че на практика крайният срок за подаване на документи след сключване на договор за доставка на електрическа енергия на свободен пазар е 10.06.2021г, а документи за смяна на доставчика се подават пред ЕРП-то от новия доставчик в прозореца 01-10.06.2021 г.

До три месеца преди изтичането на крайния срок от оперативна гледна точка (10.06.2021г.) почти 75% от броя на небитовите потребители (над 200 000 на брой) все още не са избрали свой нов доставчик на свободния пазар на електроенергия. Реално остават само три месеца, а процедурата за смяна е възможно да бъде задействана само през първите 10 дена на всеки от тях.

ПРОПУСКАНЕ НА КРАЙНИЯ СРОК:

Пренебрегването на тези срокове ще доведе до реална опасност и висока вероятност от увеличаване на разхода за електрическа енергия за тези потребители по една от следните причини:

  • Изборът на нов доставчик на енергия е неинформиран, направен в последния момент, прибързано и под напрежение, поради което е неизгоден,

или

  • При пропуснат срок доставката се извършва от Доставчик от последна инстанция на значително по-високи от пазарните цени за период, докато бъде избран нов доставчик на енергия;

Дори и всички потребители да успеят да изберат своя нов доставчик на ток, ако това стане в последния момент, голяма част от тях фактически няма да могат да осъществят смяната и поне един месец следва да бъдат захранени от Доставчик от последна инстанция.

Договори за доставка:

 От съществено значение при избора на търговец на електрическа енергия са предлаганите от него условия в договора за доставка на електрическа енергия. Договорите трябва да бъдат четени внимателно и с разбиране, и при неясноти и съмнения, да бъде потърсен търговецът за разяснение.

Регулирани цени:

Съгласно Закона за енергетика, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), осъществявайки регулиране на цените в случите, предвидени в закона, считано от 01.07.2021г за ценови регулаторен период от 01.07.2021 г. до 30.06.2022 г., ще определи цените, по които крайните снабдители (на регулиран пазар) продават електрическа енергия на регулиран пазар на битови крайни клиенти за обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение. Не следва да бъдат определяни „регулирани“ цени за небитови клиенти.

За същия ценови регулаторен период КЕВР ще определи (както до сега) и цените за достъп и / или за пренос до / през електропреносната мрежа, за достъп и / или за пренос до / през електроразпределителните мрежи и „цената за задължения към обществото“, които са дължими от всички потребители на електрическа енергия, независимо от това на кой пазар биват снабдявани.

Битови потребители:

Битовите потребители все още не са задължени да се снабдяват с електрическа енергия от свободен пазар, но те могат по всяко време по собствено желание да изберат свой нов доставчик по свободно договорени цени, а също така и да се върнат на регулиран пазар в случай на неудовлетвореност. Процедурата по смяна на доставчик е същата, като при небитовите потребители.

Либерализацията на пазара на дребно по отношения на домакинствата предстои, като според някои разчети и обсъждани пътни карти, трябва да се реализира до края 2024г. Свързаните с това въпроси се разглеждат на експертно ниво в отговорните интуиции и в създадени за целта работни групи, но е ясно, че следващи конкретни стъпки в посока на пълната либерализация трябва да бъде предшествана от сериозни анализи, оценки и дискусии на експертно ниво и със заинтересованите страни. В тази връзка може да бъде посочен примерът с дефинирането на понятията „енергийна бедност“ и „уязвим потребител“ в контекста на бъдещата ценова промяна, която ще промени настоящия модел на субсидиране на цените на електрическата енергия за бита. Доколкото в бъдеще съществуват субсидии, те не би следвало да могат да се осъществяват директно през цената на електрическата енергия.

Полезна информация

| Подобни статии

Цени на електрическа енергия за 2021-2022г. – очаквания

Цени на електрическа енергия за 2021-2022г. – очаквания

ФАКТОРИ НА ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЦЕНИТЕ: Цените на електрическата енергия ще се влияят основно от фактори, които можем условно да групираме в следните направления: Цените на въглеродните емисии, атмосферните условия и цените на петролните продукти (най-вече на природния...

Какво могат да очакват потребителите от доставчиците си на електроенергия на свободния пазар?

Какво могат да очакват потребителите от доставчиците си на електроенергия на свободния пазар?

Преди всичко е важно да бъде изяснено понятието „доставчик“ на електрическа енергия. Търговецът на електрическа енергия в качеството си на „доставчик“ на електрическа енергия използва, съгласно приложимите закони и правила, електропреносната и електроразпределителните...

По какви цени купувате ток от 1 Октомври 2020, ако не сте се възползвали от правото си на избор на доставчик на свободния пазар?

По какви цени купувате ток от 1 Октомври 2020, ако не сте се възползвали от правото си на избор на доставчик на свободния пазар?

След промените в Закона за Енергетиката, до 1 октомври 2020 г. всички собственици на малък, среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя доставчик на ток, тъй като след тази дата регулираният пазар за стопански потребители престава да съществува и доставките на...

Гарантирана цена или Динамична цена. Кой продукт да изберете?

Гарантирана цена или Динамична цена. Кой продукт да изберете?

След промените в Закона за Енергетиката, до 1 октомври 2020 г. всички собственици на малък, среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя доставчик на ток, тъй като след тази дата регулираният пазар за стопански потребители престава да съществува и доставките на...

Как да избера моя доставчик?

Как да избера моя доставчик?

След промените в Закона за Енергетиката, до 1 октомври 2020 г. всички собственици на малък, среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя доставчик на ток, тъй като след тази дата регулираният пазар за стопански потребители престава да съществува и доставките на...

Какво се променя в Закона за Енергетиката и какво означават промените в Закона за Вас?

Какво се променя в Закона за Енергетиката и какво означават промените в Закона за Вас?

След промените в Закона за Енергетиката, до 1 октомври 2020 г. всички собственици на малък, среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя доставчик на ток, тъй като след тази дата регулираният пазар за стопански потребители престава да съществува и доставките на...

Какви са стъпките, които да предприемете при избор на нов доставчик на ток?

Какви са стъпките, които да предприемете при избор на нов доставчик на ток?

След промените в Закона за Енергетиката, до 1 октомври 2020 г. всички собственици на малък, среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя доставчик на ток, тъй като след тази дата регулираният пазар за стопански потребители престава да съществува и доставките на...

Какво всъщност ще стане ако не се възползвате от правото си на избор за доставчик на ток след 1 Октомври 2020?

Какво всъщност ще стане ако не се възползвате от правото си на избор за доставчик на ток след 1 Октомври 2020?

След промените в Закона за Енергетиката, до 1 октомври 2020 г. всички собственици на малък, среден или голям бизнес, трябва да са избрали своя доставчик на ток, тъй като след тази дата регулираният пазар за стопански потребители престава да съществува и доставките на...